لیست قیمت کارت پستال-کارت دعوت


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۲۵,۰۰۰ ریال
۲ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۳۰,۰۰۰ ریال
۳ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۲,۵۰۰ ریال
۴ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۵,۵۰۰ ریال
۵ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ریال
۶ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ ریال
۷ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۱,۵۰۰ ریال
۸ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۴,۵۰۰ ریال
۹ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۴۵,۰۰۰ ریال
۱۰ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۱ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۲۰,۰۰۰ ریال
۱۲ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۲۶,۰۰۰ ریال
۱۳ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ریال
۱۴ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ریال
۱۵ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ریال
۱۶ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ریال
۱۷ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۴۵,۰۰۰ ریال
۱۸ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۵۵,۰۰۰ ریال
۱۹ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۲۰,۰۰۰ ریال
۲۰ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۲۶,۰۰۰ ریال
۲۱ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ریال
۲۲ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ریال
۲۳ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ریال
۲۴ کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۵۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com