لیست قیمت کارت ویزیت لمینت


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ تعداد نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت مات۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ریال
۲ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت مات۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ریال
۳ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت مات۱۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۴ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت مات۱۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۵ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت مات۱۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
۶ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت مات۱۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۷ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت مات۲۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۸ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت مات۲۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۹ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت براق۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت براق۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰ ریال
۱۱ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت براق۱۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
۱۲ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت براق۱۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱۳ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت براق۱۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت براق۱۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت براق۲۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶ کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm - کارت ویزیت لمینت براق۲۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت مات۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ریال
۱۸ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت مات۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت مات۱۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت مات۱۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۲۱ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت مات۱۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
۲۲ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت مات۱۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۲۳ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت مات۲۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۲۴ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت مات۲۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۵ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت براق۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ریال
۲۶ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت براق۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ریال
۲۷ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت براق۱۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۲۸ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت براق۱۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۲۹ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت براق۱۵۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۳۰ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت براق۱۵۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال
۳۱ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت براق۲۰۰ یک رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۳۲ کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm - کارت ویزیت لمینت براق۲۰۰ دو رو ۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com