لیست قیمت کارت ویزیت


لیست قیمت کارت ویزیت گلاسه


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
کارت ویزیت گلاسه ۴۸×۸۵ mm
گلاسه ۲۵۰ گرمی
۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت گلاسه ۴۸×۸۵ mm
گلاسه ۲۵۰ گرمی
۱۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۵۰,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت گلاسه ۴۸×۸۵ mm
گلاسه ۲۵۰ گرمی
۱۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ریال ۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت گلاسه ۴۸×۸۵ mm
گلاسه ۲۵۰ گرمی
۲۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۵۰,۰۰۰ ریال ۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت گلاسه ۵۸×۹۰ mm
گلاسه ۲۵۰ گرمی
۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ریال ۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت گلاسه ۵۸×۹۰ mm
گلاسه ۲۵۰ گرمی
۱۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰ ریال ۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت گلاسه ۵۸×۹۰ mm
گلاسه ۲۵۰ گرمی
۱۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت گلاسه ۵۸×۹۰ mm
گلاسه ۲۵۰ گرمی
۲۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لمینت


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm
لمینت مات
۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm
لمینت مات
۱۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm
لمینت مات
۱۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm
لمینت مات
۲۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm
لمینت براق
۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰ ریال ۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm
لمینت براق
۱۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰ ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm
لمینت براق
۱۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۴۸×۸۵ mm
لمینت براق
۲۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm
لمینت مات
۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸۵۰,۰۰۰ ریال ۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm
لمینت مات
۱۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm
لمینت مات
۱۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm
لمینت مات
۲۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm
لمینت براق
۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm
لمینت براق
۱۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm
لمینت براق
۱۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت لمینت ۵۸×۹۰ mm
لمینت براق
۲۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت کتان


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
کارت ویزیت کتان ۴۸×۸۵ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت کتان ۴۸×۸۵ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۱۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۷۰۰,۰۰۰ ریال ۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت کتان ۴۸×۸۵ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۱۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت کتان ۴۸×۸۵ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۲۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت کتان ۵۸×۹۰ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ریال ۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت کتان ۵۸×۹۰ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۱۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸۰۰,۰۰۰ ریال ۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت کتان ۵۸×۹۰ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۱۵۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت کتان ۵۸×۹۰ mm
کتان ۳۰۰ گرمی
۲۰۰ - کارت ویزیت
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com