لیست قیمت چاپ پوستر


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۸,۵۰۰ ریال
۲ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۴,۵۰۰ ریال
۳ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸,۰۰۰ ریال
۴ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ ریال
۵ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۲۵,۰۰۰ ریال
۶ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال
۷ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۹,۰۰۰ ریال
۸ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۵,۰۰۰ ریال
۹ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۳۰,۰۰۰ ریال
۱۰ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال
۱۱ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ ریال
۱۲ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۷,۰۰۰ ریال
۱۳ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ریال
۱۴ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ریال
۱۵ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹,۵۰۰ ریال
۱۶ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۵,۵۰۰ ریال
۱۷ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال
۱۸ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۴۵,۰۰۰ ریال
۱۹ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ ریال
۲۰ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۲۰,۰۰۰ ریال
۲۱ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ریال
۲۲ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ریال
۲۳ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ریال
۲۴ چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ریال
۲۵ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال
۲۶ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۵۰,۰۰۰ ریال
۲۷ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۸,۰۰۰ ریال
۲۸ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۳۰,۰۰۰ ریال
۲۹ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ریال
۳۰ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۹,۰۰۰ ریال
۳۱ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ریال
۳۲ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۷,۰۰۰ ریال
۳۳ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال
۳۴ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۵۰,۰۰۰ ریال
۳۵ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۲۲,۰۰۰ ریال
۳۶ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۳۴,۰۰۰ ریال
۳۷ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ریال
۳۸ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ریال
۳۹ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ریال
۴۰ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۱,۰۰۰ ریال
۴۱ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۴۵,۰۰۰ ریال
۴۲ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۵۵,۰۰۰ ریال
۴۳ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۲۸,۰۰۰ ریال
۴۴ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۴۰,۰۰۰ ریال
۴۵ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ریال
۴۶ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ریال
۴۷ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ریال
۴۸ چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com