لیست قیمت چاپ سربرگ


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۲۵,۰۰۰ ریال
۲ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال
۳ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۹,۰۰۰ ریال
۴ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۵,۰۰۰ ریال
۵ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۸,۵۰۰ ریال
۶ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۴,۵۰۰ ریال
۷ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸,۰۰۰ ریال
۸ چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۳,۵۰۰ ریال
۹ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۱۲,۵۰۰ ریال
۱۰ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۱۷,۵۰۰ ریال
۱۱ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰ ریال
۱۲ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۷,۵۰۰ ریال
۱۳ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۴,۲۵۰ ریال
۱۴ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۷,۲۵۰ ریال
۱۵ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴,۰۰۰ ریال
۱۶ چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال تحریر ۸۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۶,۷۵۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com