لیست قیمت چاپ دیجیتال


لیست قیمت چاپ گواهینامه


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ ریال ۱۷,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹,۵۰۰ ریال ۱۵,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ گواهینامه A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۵,۰۰۰ ریال ۲۱,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۴,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ سربرگ


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
چاپ سربرگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
تحریر ۸۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۲۵,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۹,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۸,۵۰۰ ریال ۱۴,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸,۰۰۰ ریال ۱۳,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ سربرگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
تحریر ۸۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۱۲,۵۰۰ ریال ۱۷,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۴,۵۰۰ ریال ۷,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۴,۲۵۰ ریال ۷,۲۵۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴,۰۰۰ ریال ۶,۷۵۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ تراکت


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
تحریر ۸۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۲۵,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۹,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۸,۵۰۰ ریال ۱۴,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸,۰۰۰ ریال ۱۳,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ ریال ۱۷,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹,۵۰۰ ریال ۱۵,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ تراکت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ تراکت A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
تحریر ۸۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۸,۰۰۰ ریال ۳۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ریال ۲۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ریال ۲۷,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ تراکت A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۴۲,۰۰۰ ریال ۳۴,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ریال ۳۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ریال ۳۱,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ تراکت A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۵,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۲۸,۰۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ریال ۳۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ریال ۳۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ لیبل


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
چاپ لیبل A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
لیبل مات - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال ------------- ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ------------- ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ریال ------------- ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۳,۰۰۰ ریال ------------- ثبت سفارش
چاپ لیبل A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
لیبل مات - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۷۰,۰۰۰ ریال ------------- ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۶۰,۰۰۰ ریال ------------- ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ریال ------------- ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۶,۰۰۰ ریال ------------- ثبت سفارش

لیست قیمت کارت پستال-کارت دعوت


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۴.۵×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۱۰)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۲۵,۰۰۰ ریال ۳۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۲,۵۰۰ ریال ۱۵,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۱,۵۰۰ ریال ۱۴,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۱۸×۲۶) تا شده (۱۵×۱۸)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۵,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۲۰,۰۰۰ ریال ۲۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ریال ۲۴,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت پستال-کارت دعوت سایز گسترده (۲۹×۲۰) تا شده (۱۴.۵×۲۰)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۵,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۲۰,۰۰۰ ریال ۲۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ریال ۲۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ریال ۲۴,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کرافت


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
چاپ کرافت A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
کرافت ۱۶۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۵,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ کرافت A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
کرافت ۱۶۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ پوستر


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
تحریر ۸۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۲۵,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۹,۰۰۰ ریال ۱۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۸,۵۰۰ ریال ۱۴,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸,۰۰۰ ریال ۱۳,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ ریال ۱۷,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹,۵۰۰ ریال ۱۵,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ پوستر A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
تحریر ۸۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۸,۰۰۰ ریال ۳۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۷,۰۰۰ ریال ۲۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ریال ۲۷,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۲۲,۰۰۰ ریال ۳۴,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ریال ۳۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ریال ۳۱,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ پوستر A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۵,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۲۸,۰۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ریال ۳۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ریال ۳۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ بروشور


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ ریال ۱۷,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹,۵۰۰ ریال ۱۵,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۲۲,۰۰۰ ریال ۳۴,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ریال ۳۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ریال ۳۱,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۴۵,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۲۸,۰۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ریال ۳۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ریال ۳۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۱۵,۰۰۰ ریال ۱۷,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰ ریال ۸,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵,۰۰۰ ریال ۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴,۷۵۰ ریال ۷,۷۵۰ ریال ثبت سفارش
چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۱۷,۵۰۰ ریال ۲۲,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۷,۰۰۰ ریال ۱۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۶,۵۰۰ ریال ۹,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۶,۰۰۰ ریال ۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ کاتالوگ


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ۳۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ ریال ۱۷,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ریال ۱۶,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹,۵۰۰ ریال ۱۵,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ کاتالوگ A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال ۴۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ ریال ۲۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ریال ۱۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ریال ۱۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
گلاسه ۱۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۱۵,۰۰۰ ریال ۱۷,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰ ریال ۸,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵,۰۰۰ ریال ۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴,۷۵۰ ریال ۷,۷۵۰ ریال ثبت سفارش
چاپ کاتالوگ A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
گلاسه ۲۰۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۱۷,۵۰۰ ریال ۲۲,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۷,۰۰۰ ریال ۱۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۶,۵۰۰ ریال ۹,۵۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۶,۰۰۰ ریال ۹,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت کاغذ کتان


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
کاغذ کتان A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
کتان ۳۰۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۶۰,۰۰۰ ریال ۷۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۵۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۴۵,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۰,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت چاپ جلد کتاب


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
چاپ جلد کتاب A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۵۰,۰۰۰ ریال ۶۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۳۰,۰۰۰ ریال ۴۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۸,۰۰۰ ریال ۴۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ریال ۳۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ جلد کتاب A۳+ (۳۰۵×۴۵۷mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۷۰,۰۰۰ ریال ۸۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۴۰,۰۰۰ ریال ۵۲,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ریال ۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ریال ۴۸,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ جلد کتاب A۳++ (۳۳۰×۵۰۰mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۸۰,۰۰۰ ریال ۹۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۴۵,۰۰۰ ریال ۵۷,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۴۳,۰۰۰ ریال ۵۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴۱,۰۰۰ ریال ۵۳,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
چاپ جلد کتاب A۳+++ (۳۰۰×۷۰۰mm)
گلاسه ۲۵۰ گرمی - چاپ دیجیتال
۱ ۱۰ ۱۵۰,۰۰۰ ریال ۱۸۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۱ ۵۰۰ ۹۰,۰۰۰ ریال ۱۳۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۵۰۱ ۱۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ریال ۱۲۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ ریال ۱۱۵,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com