لیست قیمت چاپ بروشور


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۳۰,۰۰۰ ریال
۲ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال
۳ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۱,۰۰۰ ریال
۴ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۷,۰۰۰ ریال
۵ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۰,۰۰۰ ریال
۶ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۶,۰۰۰ ریال
۷ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹,۵۰۰ ریال
۸ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۵,۵۰۰ ریال
۹ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۳۵,۰۰۰ ریال
۱۰ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۴۵,۰۰۰ ریال
۱۱ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۴,۰۰۰ ریال
۱۲ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۲۰,۰۰۰ ریال
۱۳ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۳,۰۰۰ ریال
۱۴ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ریال
۱۵ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۲,۰۰۰ ریال
۱۶ چاپ بروشور A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۸,۰۰۰ ریال
۱۷ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۴۰,۰۰۰ ریال
۱۸ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۵۰,۰۰۰ ریال
۱۹ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۲۲,۰۰۰ ریال
۲۰ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۳۴,۰۰۰ ریال
۲۱ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۰,۰۰۰ ریال
۲۲ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳۲,۰۰۰ ریال
۲۳ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱۹,۰۰۰ ریال
۲۴ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۱,۰۰۰ ریال
۲۵ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۴۵,۰۰۰ ریال
۲۶ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۵۵,۰۰۰ ریال
۲۷ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۲۸,۰۰۰ ریال
۲۸ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۴۰,۰۰۰ ریال
۲۹ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲۶,۰۰۰ ریال
۳۰ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳۸,۰۰۰ ریال
۳۱ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲۴,۰۰۰ ریال
۳۲ چاپ بروشور A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۳۶,۰۰۰ ریال
۳۳ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۱۵,۰۰۰ ریال
۳۴ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۱۷,۵۰۰ ریال
۳۵ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۵,۵۰۰ ریال
۳۶ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۸,۵۰۰ ریال
۳۷ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵,۰۰۰ ریال
۳۸ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۸,۰۰۰ ریال
۳۹ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴,۷۵۰ ریال
۴۰ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۱۵۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۷,۷۵۰ ریال
۴۱ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱ ۱۰ ۱۷,۵۰۰ ریال
۴۲ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱ ۱۰ ۲۲,۵۰۰ ریال
۴۳ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۷,۰۰۰ ریال
۴۴ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۱۰,۰۰۰ ریال
۴۵ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۶,۵۰۰ ریال
۴۶ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۹,۵۰۰ ریال
۴۷ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۶,۰۰۰ ریال
۴۸ چاپ بروشور A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ دیجیتال گلاسه ۲۰۰ گرمی دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۹,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com