لیست قیمت فرم عمومی گلاسه


# نوع کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ فرم عمومی گلاسه A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۲ فرم عمومی گلاسه A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۳ فرم عمومی گلاسه A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۴ فرم عمومی گلاسه A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۵ فرم عمومی گلاسه A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶ فرم عمومی گلاسه A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۷ فرم عمومی گلاسه A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۸ فرم عمومی گلاسه A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۹ فرم عمومی گلاسه A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۰ فرم عمومی گلاسه A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱ فرم عمومی گلاسه A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲ فرم عمومی گلاسه A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳ فرم عمومی گلاسه A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴ فرم عمومی گلاسه A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵ فرم عمومی گلاسه A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال
۱۶ فرم عمومی گلاسه A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال
۱۷ فرم عمومی گلاسه A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸ فرم عمومی گلاسه A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com