لیست قیمت فرم عمومی تحریر


# نوع کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ فرم عمومی تحریر A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۲ فرم عمومی تحریر A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۳ فرم عمومی تحریر A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۴ فرم عمومی تحریر A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۵ فرم عمومی تحریر A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶ فرم عمومی تحریر A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۷ فرم عمومی تحریر A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال
۸ فرم عمومی تحریر A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۹ فرم عمومی تحریر A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰ فرم عمومی تحریر A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱ فرم عمومی تحریر A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲ فرم عمومی تحریر A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳ فرم عمومی تحریر A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال
۱۴ فرم عمومی تحریر A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال
۱۵ فرم عمومی تحریر A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶ فرم عمومی تحریر A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷ فرم عمومی تحریر A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸ فرم عمومی تحریر A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com