لیست قیمت فرم تحریر سایز واقعی


# نوع کاغذ حداقل تیراژ تحویل سفارش نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ فرم تحریر سایز واقعی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۲ فرم تحریر سایز واقعی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۳ فرم تحریر سایز واقعی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۴ فرم تحریر سایز واقعی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۵ فرم تحریر سایز واقعی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۶ فرم تحریر سایز واقعی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال
۷ فرم تحریر سایز واقعی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۸ فرم تحریر سایز واقعی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۹ فرم تحریر سایز واقعی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۰ فرم تحریر سایز واقعی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال
۱۱ فرم تحریر سایز واقعی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲ فرم تحریر سایز واقعی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال
۱۳ فرم تحریر سایز واقعی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال
۱۴ فرم تحریر سایز واقعی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - چاپ افست ۱۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال
۱۵ فرم تحریر سایز واقعی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال
۱۶ فرم تحریر سایز واقعی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - چاپ افست ۲۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۷ فرم تحریر سایز واقعی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۱۸ فرم تحریر سایز واقعی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
۱۹ فرم تحریر سایز واقعی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری یک رو ۱ ۱۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال
۲۰ فرم تحریر سایز واقعی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - چاپ افست ۵۰۰۰ عدد۴ الی ۵ روز کاری دو رو ۱ ۱۰۰ ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com