لیست قیمت چاپ افست


لیست قیمت کارت ویزیت معمولی


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
کارت ویزیت معمولی ۴۸×۸۵ mm
گلاسه UV
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۸۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت معمولی ۴۸×۸۵ mm
سلفون براق
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت معمولی ۴۸×۸۵ mm
سلفون مات
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ریال ۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت معمولی ۴۸×۸۵ mm
کتان امباس
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت معمولی ۴۸×۸۵ mm
کتان آلمان
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فانتزی


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm
سلفون براق دور گرد
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm
لمینت مات دور گرد
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm
لمینت براق دور گرد
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm
لمینت برجسته طلاکوب
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm
سلفون مات مخمل دور گرد
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm
سلفون مات مخمل طلاکوب
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm
سلفون مات مخمل دور گرد
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱ ۱۰۰ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت فانتزی ۶۰×۹۰ mm
سلفون مات دور گرد
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت فوری


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm
سلفون مات دور گرد
۱ الی ۲ روزه کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm
سلفون براق دور گرد
۱ الی ۲ روزه کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm
لمینت مات دور گرد
۱ الی ۲ روزه کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
کارت ویزیت فوری ۶۰×۹۰ mm
لمینت براق دور گرد
۱ الی ۲ روزه کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت کارت ویزیت لیبل


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
کارت ویزیت لیبل ۴۸×۸۵ mm
لیبل با روکش UV
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۹۵۰,۰۰۰ ریال ------------- ثبت سفارش
کارت ویزیت لیبل ۴۸×۸۵ mm
لیبل با روکش سلفون براق
۴ الی ۵ روز کاری
۱۰۰۰ عدد - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ریال ------------- ثبت سفارش

لیست قیمت فرم عمومی گلاسه


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
فرم عمومی گلاسه A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm)
۱۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی گلاسه A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm)
۲۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی گلاسه A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm)
۵۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی گلاسه A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm)
۱۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی گلاسه A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm)
۲۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۳۵۰,۰۰۰ ریال ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی گلاسه A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm)
۵۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی گلاسه A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm)
۱۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی گلاسه A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm)
۲۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۲,۲۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۴۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی گلاسه A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm)
۵۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت فرم عمومی تحریر


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
فرم عمومی تحریر A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm)
۱۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی تحریر A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm)
۲۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی تحریر A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm)
۵۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی تحریر A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm)
۱۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱,۹۵۰,۰۰۰ ریال ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی تحریر A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm)
۲۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی تحریر A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm)
۵۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی تحریر A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm)
۱۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال ۱,۵۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی تحریر A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm)
۲۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۲,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم عمومی تحریر A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm)
۵۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت فرم تحریر سایز واقعی


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
فرم تحریر سایز واقعی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
۱۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم تحریر سایز واقعی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
۲۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم تحریر سایز واقعی A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
۵۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۱۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم تحریر سایز واقعی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
۱۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم تحریر سایز واقعی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
۲۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم تحریر سایز واقعی A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
۵۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۷۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم تحریر سایز واقعی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
۱۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم تحریر سایز واقعی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
۲۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم تحریر سایز واقعی A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
۵۰۰۰ عدد
۴ الی ۵ روز کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
۱ ۱۰۰ ۴,۶۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت فرم گلاسه و تحریر فوری


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
فرم گلاسه و تحریر فوری A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm)
گلاسه ۱۳۵ گرمی
۲۰۰۰ عدد
۱ الی ۲ روزه کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال ۷,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم گلاسه و تحریر فوری A۴ (۲۰۰×۲۹۰mm)
تحریر ۸۰ گرمی
۲۰۰۰ عدد
۱ الی ۲ روزه کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۵,۵۰۰,۰۰۰ ریال ۶,۴۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم گلاسه و تحریر فوری A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm)
گلاسه ۱۳۵ گرمی
۲۰۰۰ عدد
۱ الی ۲ روزه کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۴,۰۵۰,۰۰۰ ریال ۴,۵۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم گلاسه و تحریر فوری A۵ (۲۰۰×۱۴۵mm)
تحریر ۸۰ گرمی
۲۰۰۰ عدد
۱ الی ۲ روزه کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال ۴,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم گلاسه و تحریر فوری A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm)
گلاسه ۱۳۵ گرمی
۲۰۰۰ عدد
۱ الی ۲ روزه کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ۳,۱۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم گلاسه و تحریر فوری A۶ (۱۴۵×۱۰۰mm)
تحریر ۸۰ گرمی
۲۰۰۰ عدد
۱ الی ۲ روزه کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۲,۹۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

لیست قیمت فرم تحریر سایز واقعی فوری


نوع کاغذ از تعداد تا تعداد قیمت یک رو (ریال) قیمت دو رو (ریال) ثبت سفارش
فرم تحریر سایز واقعی فوری A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm)
تحریر ۸۰ گرمی
۲۰۰۰ عدد
۱ الی ۲ روزه کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۷,۰۰۰,۰۰۰ ریال ۸,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم تحریر سایز واقعی فوری A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm)
تحریر ۸۰ گرمی
۲۰۰۰ عدد
۱ الی ۲ روزه کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال ۵,۳۰۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش
فرم تحریر سایز واقعی فوری A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm)
تحریر ۸۰ گرمی
۲۰۰۰ عدد
۱ الی ۲ روزه کاری - چاپ افست
۱ ۱۰۰ ۳,۴۵۰,۰۰۰ ریال ۳,۷۵۰,۰۰۰ ریال ثبت سفارش

تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com