لیست قیمت پرینت سیاه و سفید


# نوع کاغذ نوع جنس و گرماژ نوع کار از تعداد تا تعداد قیمت (ریال) ثبت سفارش
۱ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۱ ۱۰ ۱۰,۰۰۰ ریال
۲ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۱ ۱۰ ۱۸,۰۰۰ ریال
۳ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۳,۰۰۰ ریال
۴ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۴,۰۰۰ ریال
۵ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۲,۵۰۰ ریال
۶ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۳,۰۰۰ ریال
۷ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۰۰۰ ریال
۸ پرینت سیاه و سفید A۴ (۲۱۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۲,۵۰۰ ریال
۹ پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۱ ۱۰ ۲۰,۰۰۰ ریال
۱۰ پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۱ ۱۰ ۳۶,۰۰۰ ریال
۱۱ پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۶,۰۰۰ ریال
۱۲ پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۸,۰۰۰ ریال
۱۳ پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۵,۰۰۰ ریال
۱۴ پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۶,۰۰۰ ریال
۱۵ پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۴,۰۰۰ ریال
۱۶ پرینت سیاه و سفید A۳ (۴۲۰×۲۹۷mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵,۰۰۰ ریال
۱۷ پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۱ ۱۰ ۵,۰۰۰ ریال
۱۸ پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۱ ۱۰ ۹,۰۰۰ ریال
۱۹ پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۱,۵۰۰ ریال
۲۰ پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۲,۰۰۰ ریال
۲۱ پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱,۲۵۰ ریال
۲۲ پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۱,۵۰۰ ریال
۲۳ پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۰۰۰ ریال
۲۴ پرینت سیاه و سفید A۵ (۲۱۰×۱۴۸mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۱,۲۵۰ ریال
۲۵ پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۱ ۱۰ ۲,۵۰۰ ریال
۲۶ پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۱ ۱۰ ۴,۵۰۰ ریال
۲۷ پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۱۱ ۵۰۰ ۷۵۰ ریال
۲۸ پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۱۱ ۵۰۰ ۱,۰۰۰ ریال
۲۹ پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۶۵۰ ریال
۳۰ پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۵۰۱ ۱۰۰۰ ۷۵۰ ریال
۳۱ پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم یک رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۵۰۰ ریال
۳۲ پرینت سیاه و سفید A۶ (۱۴۸×۱۰۵mm) - پرینت دیجیتال ۸۰ گرم دو رو ۱۰۰۱ ۱۰۰۰۰۰ ۶۵۰ ریال
تهران بلوار کشاورز خیابان 16 آذر بین کوچه بهنام و پارسی پلاک 42
۰۲۱ ۶۶۹۷۱۵۷۸
info@asretabligh.com